Szakterületek

SZERZŐDÉSEK JOGA

 • Szerződések készítése, és jogi véleményezése, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szerződéstípusokat:
  • megbízási- és vállalkozási szerződések;
  • adásvételi-, ajándékozási- és opciós szerződések;
  • fuvarozási és szállítmányozási szerződések;
  • kölcsön- és hozzá kapcsolódó biztosítéki szerződések (ingó-és ingatlan zálogszerződések, kezességi szerződések..stb.);
  • ingó-és ingatlan zálogszerződések;
  • bérleti szerződések;
  • forgalmazási szerződések;
  • franchise szerződések;
  • lízing szerződések;
  • bizományi szerződések;
  • közvetítői szerződések;
  • engedményezési szerződések, tartozásátvállalás, szerződésátruházás;
  • szindikátusi szerződések;
  • timeshare szerződések, valamint
  • Ügyfeleim igényeitől függően más atipikus szerződések.
 • Általános szerződési feltételek, üzletszabályzatok, és más belső szabályzatok készítése, valamint jogi véleményezése.
 • Szerződések érvénytelenségével kapcsolatos jogvitákban való jogi tanácsadás, jogi állásfoglalások készítése, peren kívüli-és peres eljárásokban a jogi képviselet ellátása.
 • Szerződésszegéssel kapcsolatos jogvitákban jogi tanácsadás, állásfoglalások készítése, peren kívüli-és peres eljárásokban a jogi képviselet ellátása.

TÁRSASÁGI JOG

 • cégalapítás, cégmódosítás, cégmegszüntetés, valamint ezek során a cégeljárásban Ügyfeleim teljeskörű jogi képviseletének ellátása bármely cégformát illetően;
 • cégjogi iratok szerkesztése;
 • cégek működésével kapcsolatos jogi tanácsadás és jogi állásfoglalások készítése;
 • az üzleti döntések jogi előkészítésének a folyamatában való részével, valamint a döntéshozó szervek ülésein való részvétel;
 • egységes szerződési gyakorlat kialakítása, belső szabályzatok készítése, módosítása és jogi véleményezése;
 • cégek kintlévőségeinek, valamint a velük szembeni igények jogi kezelése, ideértve a peres képviseletük ellátását a velük szembeni, valamint az általuk indított perekben;
 • GDPR-nak való megfelelés érdekében belső szabályzatok és adatkezelési tájékoztatók készítése, az adatvédelmi jog területén jogi támogatás, adatvédelmi incidensek esetén jogi tanácsadás;
 • cégekkel szembeni fogyasztóvédelmi panaszok és fogyasztói igények kezelése, békéltető testületi eljárásban a jogi képviselet ellátása;
 • munkajogi kérdésekben való jogi tanácsadás, munkaügyi dokumentumok szerkesztése, munkaügyi perekben a jogi képviselet ellátása.

INGATLAN JOG

 • ingatlanokkal kapcsolatos szerződések és jognyilatkozatok elkészítése, és véleményezése;
  (ajándékozási, adásvételi, bérleti, haszonbérleti szerződések, jelzálog ügyletek, szolgalom alapítása, vételi ajánlatok és előszerződések készítése, ingatlanra vonatkozó jogról lemondó nyilatkozat szerkesztése stb.);
 • az előbbiekhez kapcsolódó földhivatali ügyintézés;
 • szomszédjogi vitákban jogi tanácsadás, peren kívüli és peres jogi képviselet ellátása;
 • kisajátítási eljárással összefüggő jogvitákban jogi tanácsadás, peren kívüli-és peres jogi képviselet ellátása;
 • ingatlanra vonatkozó üdülőhasználati joggal kapcsolatos jogvitákban jogi tanácsadás, peren kívüli-és peres jogi képviselet ellátása;
 • ingatlanokkal kapcsolatos egyéb jogvitákban való jogi tanácsadás, jogi állásfoglalások készítése,továbbá a peren kívüli-és peres jogi képviselet ellátása.

CIVIL JOG

 • civil szervezetek alapításához- és a működésükkel összefüggő módosításához kapcsolódó okiratszerkesztés és jogi képviselet ellátása bírósági eljárásokban;
 • képviselet a közhasznúvá nyilvánítás iránti bírósági eljárásban;
 • tanácsadás a civil szervezetek működésével összefüggésben felmerült jogi kérdésekben, a legfőbb szervi döntések jogi előkészítésének a folyamatában való részvétel, és a döntéshozó szervek ülésein való részvétel;
 • egységes szerződési gyakorlat kialakítása, belső szabályzatok készítése, módosítása és jogi véleményezése.

KÖVETELÉSKEZELÉS

 • követelések pert megelőző, peren kívüli és perbeli érvényesítése, az ezekhez kapcsolódó jogi tanácsadás és okiratszerkesztés (fizetési felszólítások és egyezségek szerkesztése, fizetési meghagyásos eljárások, peres eljárások, végrehajtási és felszámolási eljárások indítása, és azok során Ügyfeleim jogi képviseletének ellátása).

PERES KÉPVISELET

 • a szakterületeimet érintő polgári peres ügyekben, és munkaügyi perekben Ügyfeleim jogi képviseletének ellátása.

KÁRTÉRÍTÉSI JOG

 • kártérítés és sérelemdíj iránti igények érvényesítése;
 • ezen ügyekben jogi tanácsadás, és jogi állásfoglalások készítése;
 • közreműködés pert megelőző egyezségkötésben;
 • peren kívüli és perbeli jogi képviselet ellátása.

MUNKAJOG

 • munkajogi kérdésekben jogi tanácsadás, és jogi állásfoglalások készítése;
 • okiratszerkesztés (munkaszerződések, versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések, egyéb megállapodások, felmondások stb.);
 • munkaviszonnyal összefüggő kártérítési és sérelemdíj iránti igények érvényesítése;
 • peres és peren kívüli képviselet ellátása munkaügyi jogvitás ügyekben.

FOGYASZTÓVÉDELMI JOG

 • jogi tanácsadás, illetve segítségnyújtás fogyasztói panaszok kezelésében;
 • fogyasztói igények érvényesítése vállalkozásokkal szemben;
 • jogi tanácsadás, és jogi állásfoglalások készítése fogyasztói jogvitákban;
 • jogi képviselet ellátása bírósági fogyasztóvédelmi jogvitákban;
 • jogi képviselet ellátása békéltető testületi eljárásban.

VÉDJEGYJOG

 • jogi tanácsadás és jogi állásfoglalások készítése védjegyügyekben;
 • jogi képviselet ellátása védjegyeljárásokban;
 • peres és peren kívüli jogi képviselet ellátása védjegybitorlási ügyekben.

ADATVÉDELMI JOG

 • a GDPR rendelkezéseinek való megfelelés érdekében adatkezelési szabályzatok, tájékoztatók és más okiratok elkészítése;
 • szerződések és szabályzatok adatvédelmi jogi szempontból való véleményezése, valamint szükség esetén azok módosítása, illetve kiegészítése;
 • adatvédelmi kérdésekben való jogi tanácsadás, és jogi állásfoglalások készítése;
 • a szervezet működésével kapcsolatos adatvédelmi folyamatok jogi támogatása;
 • adatvédelmi incidensek kezelésében való jogi segítségnyújtás.

Theme: Overlay by Kaira