Szakterületek

Jogi szolgáltatásaimat az alábbi szakterületeken nyújtom ügyfeleim számára:TÁRSASÁGI JOG (Céges ügyek)

 • képviselet cégalapítási, cégmódosítási és cégmegszüntetési eljárásokban;
 • társasági iratok, szerződések, belső szabályzatok szerkesztése;
 • cégek működésével kapcsolatos jogi tanácsadás és jogi állásfoglalások készítése;
 • céges üzleti döntések jogi előkészítő folyamataiban való részével, valamint igény szerint a döntéshozó szervek ülésein való részvétel;
 • közreműködés egységes belső szerződési gyakorlat kialakításában, valamint belső szabályzatok készítésében, módosításában és jogi véleményezésében;
 • cégek kintlévőségeinek, valamint a velük szembeni igények jogi kezelése, ideértve a peres és peren kívüli képviseletük ellátását;
 • a GDPR-nak való megfelelés érdekében belső adatvédelmi szabályzatok és adatkezelési tájékoztatók készítése, az adatvédelmi jog területén jogi támogatás, adatvédelmi incidensek esetén jogi tanácsadás;
 • cégekkel szembeni fogyasztóvédelmi panaszok és fogyasztói igények kezelése, békéltető testületi eljárásban jogi képviselet ellátása;
 • munkajogi kérdésekben való tanácsadás, munkaügyi dokumentumok szerkesztése, munkaügyi perekben jogi képviselet ellátása;
 • állandó ügyvédi megbízás ellátása.

SZERZŐDÉSEK

 • Szerződések készítése, valamint jogi véleményezése, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szerződéstípusokat:
  • megbízási- és vállalkozási szerződések;
  • bérleti szerződések;
  • adásvételi-, ajándékozási szerződések;
  • közös tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó használati megállapodások;
  • kölcsönszerződések és hozzájuk kapcsolódó biztosítéki szerződések (ingó-és ingatlan zálogszerződések, kezességi szerződések stb.);
  • ingó-és ingatlan zálogszerződések;
  • franchise szerződések;
  • fuvarozási és szállítmányozási szerződések;
  • lízing szerződések;
  • közvetítői szerződések;
  • engedményezési szerződések, tartozásátvállalások, szerződésátruházások;
  • szindikátusi szerződések;
  • timeshare szerződések, továbbá
  • Ügyfeleim igényeitől függően más atipikus szerződések.
 • Általános szerződési feltételek (ÁSZF), üzletszabályzatok és más belső szabályzatok készítése, valamint jogi véleményezése.
 • Szerződések érvénytelenségével kapcsolatos jogvitákban való jogi tanácsadás, jogi állásfoglalások készítése, peren kívüli-és peres eljárásokban a jogi képviselet ellátása.
 • Szerződésszegésekkel kapcsolatos jogvitákban tanácsadás, peres és peren kívüli eljárásokban Ügyfeleim jogi képviseletének ellátása.

INGATLANOKKAL kapcsolatos jogi ügyek

 • ingatlanokkal kapcsolatos szerződések és egyéb jognyilatkozatok elkészítése, valamint véleményezése;
  (ajándékozási, adásvételi, bérleti, haszonbérleti szerződések, jelzálog ügyletek, közös tulajdonra vonatkozó használati megállapodások készítése, szolgalom alapítása, vételi ajánlatok és előszerződések készítése, ingatlanra vonatkozó jogról lemondó nyilatkozat szerkesztése stb.);
 • az előbbi ügyletekhez kapcsolódó földhivatali ügyintézés;
 • szomszédjogi vitákban való tanácsadás, peren kívüli és peres jogi képviselet ellátása;
 • kisajátítási eljárással összefüggő jogvitákban jogi tanácsadás, peren kívüli-és peres jogi képviselet ellátása;
 • ingatlanra vonatkozó üdülőhasználati joggal (timeshare) kapcsolatos jogvitákban jogi tanácsadás, peren kívüli-és peres jogi képviselet ellátása;
 • ingatlanokkal kapcsolatos egyéb jogvitákban való jogi tanácsadás, jogi állásfoglalások készítése,továbbá a peren kívüli-és peres jogi képviselet ellátása.

ADATVÉDELEM (GDPR)

 • a GDPR-nak való megfelelés érdekében belső adatvédelmi szabályzatok, adatkezelési tájékoztatók és más dokumentumok készítése;
 • a szervezet meglévő adatvédelmi dokumentációjának felülvizsgálata/véleményezése és hatályosítása (módosítása)
 • adatvédelmi kérdésekben jogi tanácsadás és jogi állásfoglalások készítése;
 • a szervezet működésével kapcsolatos adatvédelmi folyamatok jogi támogatása;
 • adatvédelmi incidensek kezelésében és bejelentésében való jogi segítségnyújtás.

MUNKAJOGI ÜGYEK

 • jogi tanácsadás és jogi állásfoglalások készítése munkajogi kérdésekben/jogvitákban;
 • okiratszerkesztés (munkaszerződések, versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések, egyéb munkaviszonnyal kapcsolatos megállapodások, felmondások stb.);
 • munkaviszonnyal összefüggő kártérítési és sérelemdíj iránti igények érvényesítése;
 • egyéb peres és peren kívüli képviselet ellátása munkaügyi jogvitában.

CIVIL SZERVEZETEK

 • képviselet civil szervezet alapításával és módosításával összefüggő bírósági eljárásokban;
 • eljárás közhasznúvá nyilvánítás iránti bírósági eljárásban;
 • jogi támogatás biztosítása pályázati eljárásokhoz kapcsolódóan;
 • tanácsadás a civil szervezetek működésével összefüggésben felmerült jogi kérdésekben, a legfőbb szervi döntések jogi előkészítésének a folyamatában való részvétel, és igény szerint a döntéshozó szervek ülésein való részvétel;
 • egységes szerződési gyakorlat kialakítása, belső szabályzatok készítése, módosítása és jogi véleményezése;
 • a szervezet kintlévőségeinek, valamint a vele szembeni igények jogi kezelése, ideértve a szervezet peres és peren kívüli képviselet ellátását;
 • a GDPR-nak való megfelelés érdekében belső adatvédelmi szabályzatok és adatkezelési tájékoztatók készítése, az adatvédelmi jog területén jogi támogatás, adatvédelmi incidensek esetén jogi tanácsadás;
 • munkajogi kérdésekben való tanácsadás, munkaügyi dokumentumok szerkesztése, munkaügyi perekben jogi képviselet ellátása);
 • állandó ügyvédi megbízás ellátása.

WEBSHOPOK

Webshopok indulásához és működéséhez kapcsolódó jogi tanácsadás, ÁSZF és adatkezelési tájékoztatók készítése.

KÖVETELÉSKEZELÉS, POLGÁRI PEREK

Követelések peren kívüli és peres úton való érvényesítése, az ezekhez kapcsolódó jogi tanácsadás és okiratszerkesztés (fizetési felszólítások és egyezségek szerkesztése, fizetési meghagyásos eljárások, peres eljárások, végrehajtási és felszámolási eljárások indítása, és azok során Ügyfeleim jogi képviseletének ellátása).

KÁRTÉRÍTÉSI ÉS SÉRELEMDÍJ IRÁNTI ÜGYEK

 • jogi tanácsadás az igények megalapozottságával és érvényesítésével összefüggésben;
 • peres és peren kívüli képviselet ellátása a kártérítési és sérelemdíj iránti igények érvényesítése iránti ügyekben;
 • közreműködés peren kívüli megegyezésben, egyezségkötésben.

SZEMÉLYISÉGI JOGI ÜGYEK

 • Jogi tanácsadás, valamint peres és peren kívüli jogi képviselet ellátása személyiségi jogi ügyekben, ideértve különösen az alábbi ügyeket:
 • becsület és a jóhírnév megsértésével kapcsolatos ügyek,
 • a magántitokkal és a személyes adatokkal kapcsolatos ügyek,
 • névviseléshez kapcsolódó ügyek,
 • képmáshoz és a hangfelvételhez való jogokkal kapcsolatos ügyek,
 • sajtóorgánumok képviselete az ellenük irányuló ügyekben.

FOGYASZTÓVÉDELEM

 • jogi tanácsadás, illetve segítségnyújtás fogyasztói panaszok kezelésében;
 • fogyasztói igények érvényesítése vállalkozásokkal szemben;
 • jogi képviselet ellátása bírósági jogvitákban;
 • jogi képviselet ellátása békéltető testületi eljárásokban.

VÉDJEGYEK

 • jogi tanácsadás és jogi állásfoglalások készítése védjegyügyekben;
 • jogi képviselet ellátása védjegyeljárásokban;
 • peres és peren kívüli jogi képviselet ellátása védjegybitorlási ügyekben.

ÖRÖKLÉSI ÜGYEK

 • jogi tanácsadás örökléssel kapcsolatos ügyekben;
 • jogi képviselet ellátása közjegyző és bíróság előtti öröklési ügyekben.

GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK

Jogi tanácsadás és jogi képviselet ellátása gazdasági büntetőügyekben.