csige.bernadett@drcsige.hu 4024 Debrecen, Vár utca 2. 1. em 3. ajtó +36 70 422 7254

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(a továbbiakban: Tájékoztató)

A jelen Tájékoztató a dr. Csige Bernadett ügyvéd (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.drcsige.hu és aloldalai doménnéven elérhető internetes oldalakon, valamint az Adatkezelő által fenntartott internetes közösségi oldalak keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozik. A Tájékoztató alkalmazásában irányadó főbb fogalmakat a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Az adatkezelésekre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

1. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Az Adatkezelő neve: dr. Csige Bernadett ügyvéd

Székhelye/postacíme: 4024 Debrecen, Vár utca 2. 1/3.

E-mail címe: csige.bernadett@drcsige.hu

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelések célja, jogalapja, tervezett időtrartama

2.1. A kapcsolatfelvétellel összefüggő adatok kezelése

Az Adatkezelő a vele való kapcsolatfelvételt telefonon, e-mailben, postai úton vagy a www.drcsige.hu weboldalon megtalálható kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül biztosítja.

Az adatkezeléssel érintett személyek: az Adatkezelővel telefonon, e-mailben, postai úton, valamint a www.drcsige.hu weboldalon megtalálható kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatot felvevő természetes személyek.

Kezelt adatok: az érintett neve, megkeresésének tárgya, tartalma, továbbá a kapcsolatfelvétel, illetőleg kapcsolattartás formájától függően az érintett e-mail címe, telefonszáma, postai levelezési címe. Az érintett által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag maga az érintett tartozik felelősséggel. 

Az adatkezelések célja: az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolatfelvétel és kommunikáció biztosítása, az érintett megkeresésének megválaszolása.

Az adatkezelések jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja). Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását az Adatkezelő 1.1. alpontban megjelölt e-mail elérhetőségére vagy postacímére megküldött nyilatkozatával bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló korábbi – visszavonás előtti – adatkezelések jogszerűségét. Figyelemmel arra, hogy az adatok kezelése a fentebb meghatározott adatkezelési célok eléréséhez szükséges, így a hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő az érintett megkeresésének megválaszolását, illetőleg a vele való kapcsolattartást nem tudja biztosítani.

Az adatkezelés tervezett időtartama: az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig őrzi kivéve, ha jogszabály az adatok további tárolását írja elő az Adatkezelő számára vagy ha az érintettel további kapcsolat jön létre, amely az érintett személyes adatainak a kezelésével jár együtt. Ez esetben az Adatkezeéú a további adatkezelésről tájékoztatást nyújt az érintett számára.

6. Adattovábbítások (azon címzettek, akik/amelyek részére az Adatkezelő az adatokat a szervezetén kívülre továbbítja):

Az érintettel való elektronikus kapcsolattartáshoz az Adatkezelő az IT@Coffee Kft.(székhelye/postacíme: 1239 Budapest, Kelep utca 60., e-mail címe:support@itcoffee.hu, weboldala: https://www.itcoffee.hu/) szolgáltató elektronikus levelezőrendszerét veszi igénybe. Az adattovábbítás célja a levelezőrendszerünk működésének biztosítása, az abban keletkezett adatoknak az adatfeldolgozó szerverén való tárolása és ahhoz kapcsolódóan esetlegesen szükségessé váló további feladatok (pl. hibajavítás, karbantartás) ellátása. 

Postai úton történő kapcsolattartás esetén az Adatkezelő az érintett nevét és postai levelezési címét a neki címzett postai levélküldemények kézbesítése céljából átadja a Magyar Posta Zrt.-nek (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., levelezési cím: 1540 Budapest, honlapja: www.posta.hu, adatkezelési tájékoztatójának online elérhetősége: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato). Az adattovábbítás célja az érintettnek címzett postai küldemény érintett részére történő kézbesítése.

2.2. Sütik (Cookie-k)

A cookie (süti) egy olyan kisméretű adatfájl, amelyet a weboldal helyez el a látogató számítógépén, mobil eszközén, vagy egyéb internetes hozzáférést biztosító eszközén és a cookie-ban beállított lejárati ideig vagy annak manuális törléséig tárolódik. 

A látogató a böngészőjének megfelelő beállításával bármikor biztosíthatja, hogy ne kerüljenek sütik az általa használt eszközre. A legtöbb webböngésző menüsorában megtalálható súgó funkció ismerteti, hogy hogyan érhető el, hogy a felhasználó böngészője ne fogadjon el új sütiket, illetve hogyan lehet törölni és a továbbiakban blokkolni a már meglévő sütiket. Erről bővebben az alábbiakban olvashat.

A sütikben tárolt adatok kizárólag a böngészéshez használt eszközhöz kötődnek és nem hozhatók közvetlenül összefüggésbe a böngészést végző felhasználó személyével. 

A weboldal által használt sütik fajtái:

A weboldal használatát támogató sütik:

Az adatkezelések célja: a weboldal kényelmes működésének biztosítása, használatának megkönnyítése.

Az adatkezelések jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja), amelyet a weboldalra való látogatásakor a weboldalon felugró ablakban adhat meg (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja). A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelések jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő nem kap adatokat a látogató böngészésére vonatokozóan.

A statisztikai célú sütik:

A statisztikai sütik  a weboldal látogatottságát mérik, valamint azzal kapcsolatos információkat gyűjtenek, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, így például hogy mely aloldalait tekintik meg, illetve mennyi időt töltenek el az adott aloldalon. Ezek a sütik a weboldal fejlesztésére és javítására gyűjtenek be információkat, az érintett személyével közvetlenül kapcsolatba hozható adatokat nem rögzítenek, így az Adatkezelő a sütikben tárolt információk alapján nem tudja beazonosítani az érintettet. 

Az adatkezelés célja: a weboldal látogatottságának mérése és a weboldal felhasználóbarát, látogatói igényeknek megfelelő kialakítása (fejlesztése).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja), amelyet a weboldalra történő látogatásakor a weboldalon felugró ablakban adhat meg (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja). A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelések jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő nem kap adatokat a látogató böngészésére vonatokozóan. Az érintett az adatkezeléshez a hozzájárulását a látogatáskor felugró ablakban megtagadhatja, a sütit a böngészőjének beállításai segítségével törölheti.

A sütiszolgáltató: Google Ireland Limited; amelynek székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Weboldal: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Marketing célú (hirdetési) sütik:

Az adatkezelések célja: a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére szolgálnak annak érdekében, hogy az Adatkezelő releváns hirdetéseket tegyen közzé az egyéni felhasználók számára.

Az adatkezelések jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja), amelyet a weboldalon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Visszavonás esetén nem kapunk adatot a böngészésre vonatokozóan.

Az Adatkezelő weboldala az alábbi marketing célú sütiket használja: Meta Pixel

Sütiszolgáltató:

Meta Platforms Ireland Limited

Cégjegyzékszám: 462932

Adószám: IE 9692928F

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telefon: +001 650 543 4800

Üzenet: https://facebook.com/help/contact/540977946302970

Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

A sütik tiltása vagy engedélyezése:

A weboldal által használt sütiket a látogató a weboldal látogatásakor felugró ablakban tudja elfogadni vagy tiltani. Az érintett a sütik tiltását vagy engedélyezését be tudja állítani a böngészőjében is, így az érintett a sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett sütiket törölheti. Mivel minden böngésző eltérő, egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével lehet beállítani a sütikkel kapcsolatos preferenciákat, így azok törlését is. A sütik tiltásával vagy engedélyezésével kapcsolatos beállításokról további tudnivalók az érintett böngészőjének a Súgójában találhatók, vagy azokról az érintett a lenti linkeken keresztül közvetlenül is tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

A süti törlése esetén az adott sütihez tartozó funkció (cél) nem valósul meg,

2.3. Az Adatkezelő Facebook közösségi oldalához kapcsolódó adatkezelések

Az Adatkezelő a szolgáltatásai megismertetése és népszerűsítése céljából a Dr. Csige Bernadett egyéni ügyvéd oldalt tartja fenn és kezeli a Facebook közösségi platformon. Az oldal és az azon közzétett tartalmak nyilvánosak.

Az oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra a közösségi oldal felhasználója az oldalon található „Tetszik” vagy „Követem” gombokra kattintással iratkozhat fel. Az oldalon közzétett bejegyzések megismeréséhez, megosztásához, azokhoz tartalmak fűzéséhez, valamint az Adatkezelő számára üzenet küldéséhez nem szükséges az oldal lájkolása vagy követése. 

Az adatkezeléssel érintettek: az Adatkezelő Facebook internetes közösségi oldalával interakcióba lépő (pl. ott elhelyezett tartalmat kommentelő, lájkoló, megosztó stb.) személyek.

Kezelt adatok: az érintett internetes közösségi oldalon regisztrált felhasználóneve, publikus  (nyilvános) profilképe, valamint az érintettnek az Adatkezelő oldalán közzétett egyes tartalmakhoz fűzött szöveges vagy egyéb – a közösségi oldal által lehetővé tett – módon (pl. emojik útján) közzétett reakciói.

Az adatkezelés célja: az érintettek számára tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő működéséről, szolgáltatásairól és az Adatkezelőt érintő hírekről, továbbá általános, tájékoztató jellegű szakmai bejegyzések közzététele az érintettek számára. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). 

Az adatkezelés tervezett időtartama: az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett a „Mégsem tetszik” vagy a „Követés leállítása gombokra kattintással iratkozhat le az Adatkezelő Facebook oldalának a követéséről vagy a hírfolyam beállításai segítségével törölheti, illetve korlátozhatja a hírfolyamban megjelenő nem kívánt híreket. Az érintett az Adatkezelő oldalán közzétett tartalmakhoz fűzött bejegyzéseit, hozzászólásait, más interakcióit a Facebook közösségi oldal felhasználási feltételei szerint törölheti, illetőleg visszavonhatja.

Adattovábbítások, közös adatkezelés:

Az adatkezelések a Facebook internetes közösségi platformon keresztül valósulnak meg. A közösségi platform üzemeltetője működteti a platform teljes informatikai infrastruktúráját (a működéséhez szükséges tárhely és szoftver biztosítása), saját adatkezelési tájékoztatója (szabályzata) van és szolgáltatóként fenntartja az érintettel, mint felhasználóval a saját kapcsolatát (feltéve, hogy az érintett a közösségi oldal, illetve az üzenetküldő alkalmazás regisztrált felhasználója). A platform üzemeltetője a Facebook oldal működésével kapcsolatos adatokhoz az adatkezelési irányelveiben foglaltak szerint hozzáfér és kezeli. Az Adatkezelő Facebook oldalának látogatóira a Facebook közösségi platformot üzemeltető szolgáltató adatvédelmi- és szolgáltatási feltételei alkalmazandóak.

A Facebook közösségi platform üzemeltetője:

Meta Platforms Ireland Limited

Cégjegyzékszám: 462932

Adószám: IE 9692928F

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telefon: +001 650 543 4800

Üzenet: https://facebook.com/help/contact/540977946302970

Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Közös adatkezelés: az Adatkezelő a Facebook közösségi oldalán megvalósuló statisztikai célú adatkezelések esetében a platformot üzemeltető Meta Platforms Ireland Limited szolgáltatóval közös adatkezelőként jár el. A közös adatkezelési megállapodás részleteiről a Facebook Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást, amely a következő linken érhető el az érintettek számára: https://huHYPERLINK „https://hu‐hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum”‐HYPERLINK „https://hu‐hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum”hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Az oldalelemzések eredményének a megismerése útján az Adatkezelő statisztikákat szerezhet a látogatásokról és látogatóiról, amely statisztikákat a Meta Platforms Ireland Limited készíti el. Ennek köszönhetően az Adatkezelő jobban és célirányosabban irányíthatja a szolgáltatásaink értékesítését és a statisztikák lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy az érintett felhasználóknak továbbfejlesztett tartalmakat és funkciókat bocsáthasson rendelkezésre.

Az oldalon megjelenő tartalmak további fejlesztése érdekében az Adatkezelő a látogatások során gyűjtött információk segítségével az azokon alapuló demográfiai és geográfiai kiértékelésekhez is hozzáférhet, amely által célzottan az érdeklődésnek megfelelő reklámhirdetéseket jeleníthet meg anélkül, hogy közvetlenül megismerné az érintettek, mint látogatók személyazonosságát. A Meta Platforms Ireland Limited által elkészített látogatói statisztikák kizárólag anonim módon kerülnek az Adatkezelő felé továbbításra, a statisztikák alapjául szolgáló adatokhoz az Adatkezelőnek nincs hozzáférése. Az Adatkezelő a személyes adatok Meta Platform Inc. általi kezelését magában foglaló későbbi – a közös adatkezelési tevékenység köré kívül eső – műveletek tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

Oldalelemzések (insights) és cookie-k használata: 

Az Adatkezelő a Facebook oldalán a Meta Platforms Ireland Limited oldalelemzések szolgáltatását használja annak érdekében, hogy anonim statisztikai adatokat kapjon az oldalának látogatóiról. Az érintett oldalon tett látogatása során a Meta Platforms Ireland Limited az érintett eszközén (pl. számítógépes vagy mobileszközén) egy bizonyos adatcsomagot, úgynevezett cookie-t helyez el, amely egy hozzárendelhető felhasználói kódot tartalmaz. Ha az érintett Facebook felhasználóként regisztrált, a felhasználói kód összekapcsolható az érintett adataival és az ezáltal tárolt információkat a Meta Platforms Ireland Limited kezeli. Ennek során előfordulhat az is, hogy harmadik felek felhasználják ezeket a Facebook cookie-kból nyert információkat annak érdekében, hogy a Facebookon reklámtevékenységet folytató vállalatok számára szolgáltatásokat bocsássanak a rendelkezésre. Az oldalelemzésekkel kapcsolatos további információk a Meta Platforms Ireland Limited és az Adatkezelő között az adatkezelői kompetenciára vonatkozóan hatályban lévő Oldalelemzések funkció adatkezelői függelékében találhatók, amely a https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum oldalon érhető el.

A cookie-kkal kapcsolatos további információk a Meta Platforms Ireland Limited cookie szabályzatában olvashatók, amely elérhető a következő oldalon: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az érintett a Facebook felhasználói fiókjában a https://www.facebook.com/settings/cookie felületen be tudja állítani az általa nem engedélyezett sütiket, valamint ezen kívül az érintett böngészője vagy a készüléke is kínálhat olyan funkciókat, amelyek segítségével eldöntheti, hogy elhelyezhetők-e cookie-k a böngészőben, illetve amelyekkel törölheti a cookie-kat. Ezek a beállítások böngészőnként eltérőek, és a gyártók mind az elérhetővé tett beállításokat, mind azok működését bármikor módosíthatják. Amennyiben az érintett letiltja a böngésző cookie-k használatát, 

2.4. A Facebook Messenger platformon keresztül történő üzenetküldésekhez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezeléssel érintettek: az Adatkezelőnek a Facebook Messenger platformon keresztül privát üzenetet küldő személyek.

Kezel adatok: az érintett regisztrált felhasználóneve, publikus profilképe és az általa küldött üzenet tartalma. 

Az adatkezelés célja: az érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, illetőleg kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, valamint az érintett üzenetének a megválaszolása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). 

Az adatkezelés tervezett időtartama: az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb azonban az adatkezelés kezdetétől számított 6 (hat) hónapig őrzi, kivéve, ha jogszabály az adatok további tárolását írja elő az Adatkezelő számára vagy ha az érintettel további kapcsolat jön létre, amely az érintett személyes adatainak a kezelésével jár együtt, illetve ha az adatok az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos igényeinek érvényesítéséhez szükségesek. Ilyen esetekben az Adatkezelő a további adatkezelésről tájékoztatást nyújt az érintett számára.

Az érintett a Messenger fiókjával kapcsolatos adatvédelmi beállításait a fiókjában az Adatvédelem és biztonság menüpont alatt tudja kezelni.

Adattovábbítás:

Az adatkezelések a Facebook Messenger platformon keresztül valósulnak meg. Az Adatkezelő számára a Facebook Messengeren keresztül üzenetet küldő felhasználókra a Messenger alkalmazást üzemeltető alábbi szolgáltató adatvédelmi- és szolgáltatási feltételei alkalmazandóak.

Meta Platforms Ireland Limited

Cégjegyzékszám: 462932

Adószám: IE 9692928F

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telefon: +001 650 543 4800

Üzenet: https://facebook.com/help/contact/540977946302970

Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

A közösségi platform üzemeltetője működteti a platform teljes informatikai infrastruktúráját (a működéséhez szükséges tárhely és szoftver biztosítása), saját adatkezelési tájékoztatója (szabályzata) van és szolgáltatóként fenntartja az érintettel, mint felhasználóval a saját kapcsolatát (feltéve, hogy az érintett a közösségi oldal, illetve az üzenetküldő alkalmazás regisztrált felhasználója). A platform üzemeltetője a Messenger üzenetküldő alkalmazásban tárolt adatokhoz az adatkezelési szabályzatában foglaltak szerint hozzáférhet és kezelheti.

3. Érintetti jogok

Az érintetteket a személyes adataik kezelésével összefüggésben az alábbi jogosultságok illetik meg:

 • Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)  automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát kérésére az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa. Az érintett által kért további másolatokért Táraságunk az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat jogosult felszámítani. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, amelynek érdekében a tájékoztatás és a személyes adatok másolatának kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő– a helyesbítési kérelemmel érintett adat pontatlanságának hitelt érdemlő igazolása mellett – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát; 

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 • A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Figyelemmel arra, hogy a jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések jogalapja az érintett hozzájárulása, a tiltakozáshoz való jog ezen adatkezelések tekintetében nem illeti meg az érintettet.

 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyik fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az adatokat jogellenesen kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelőnek a törlést nem kell teljesítenie a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez vagy az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy az érintettel kötött szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 • Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja az Adatkezelő 1.1. alpontban rögzített elérhetőségeire címzett nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi, hozzájáruláson alapuló adatkezelések jogszerűségét.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek benyújtása és ügyintézése

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő 1.1. alpontban feltüntetett postai vagy elektronikus elérhetőségén (e-mail címén) keresztül tudja megküldeni az Adatkezelő számára. Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül megvizsgálja és tájékoztatja az érintetett az ügyében hozott döntéséről, valamint az általa megtett vagy megtenni tervezett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmek számát és azok összetettségét, e határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem indokainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást szintén elektronikus úton kapja meg, kivéve, ha az érintett azt kifejezetten másként kéri. Amennyiben a kérelem megalapozatlan, az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a kérelme elutasításáról, annak okáról, valamint az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségekről a jelen Tájékoztató 5. pontjában írtak szerint.

5. Az érintett jogorvoslathoz való joga

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, úgy

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy 

– lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben az érintett szabadon eldöntheti, hogy az eljárást az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Debreceni Törvényszéknél, vagy az érintett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél indítja meg. 

 • SZÁMÚ MELLÉKLET: Fogalom meghatározások

A jelen Tájékoztató alkalmazásában irányadó főbb fogalmak a következők:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

adatfeldolgozó: az a személy vagy szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

címzett: az a személy vagy szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.